»
«

Letní doprava skoro zdarma.
Více zde
»

Obchodní podmínky

společnosti Banner s.r.o.

se sídlem Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí, Česka republika,
identifikační číslo 46682821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou C1717, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.banner-eshop.cz/cz/ pro území České republiky.

Čl. 1     Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Banner s.r.o. na webové stránce www.banner-eshop.cz/cz/ v českém jazyce od 7. května 2017 a ruší předchozí znění obchodních podmínek (dále také jen „Obchodní podmínky“).

Prodávající je společnost Banner s.r.o. se sídlem, Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí, Česká republika, identifikační číslo 46682821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích pod značkou C1717.

-   Kontaktní adresa Prodávajícího je: Banner s.r.o., Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí, Česká republika.
-   Kontaktní telefon Prodávajícího je: +420 381 263 080 nebo +420 381 261 111.
-   Kontaktní e-mail Prodávajícího je: info@banner-cz.cz.
-   Provozní doba Prodávajícího je: pracovní dny od 7 do 15 hodin.
-   Provozní doba E-shopu je: nonstop mimo technických výluk.
-   Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty v České republice vedený pod daňovým identifikačním číslem CZ46682821.
-   Další informace o Prodávajícím jsou v sekci Kontakty a o nás na webové stránce www.banner-eshop.cz/cz/.

Kupujícím je Spotřebitel nebo Podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a zároveň uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je ten, uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je považován dle znění těchto Obchodních podmínek za Podnikatele.

E-shop je označení internetové prostředí obecně chápaného jako internetová prodejna nebo internetový obchod umístěné na webové stránce www.banner-eshop.cz/cz/.

Kupní smlouva je označení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Reklamační řád je dokument popisující způsoby reklamace vadného plnění kupní smlouvy, který je dostupný na webové stránce www.banner-eshop.cz/cz/.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost Banner s.r.o., definovaná dále, a práva a povinnosti Kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zejména Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na českou mutaci E-shopu s nabídkou zboží s cenami uvedenými v českých korunách (Kč).

Kupující odesláním Objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání závazné Objednávky.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek. Platné znění je vždy to, jež je dostupné na E-shopu v momentě objednání zboží.

Veškerá prezentace a popisy zboží umístěná na E-shopu jsou informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající tímto oznamuje, že požaduje úhradu Kupní ceny před převzetí plnění Kupujícím.

Čl. 2     Kupní smlouva

(a)    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením Kupní ceny. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu plnění dle Objednávky a Kupující uhradit Kupní cenu. Výjimka z tohoto ustanovení je definována v Čl. 2 odstavci (g) a (h).

(b)   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na rozhraní E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména (i) informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického „košíku“ na rozhraní E-shopu), (ii) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží vč. adresy pro doručení, (iii) informace o výši a způsobu úhrady Kupní ceny, (iv) informace o nákladech spojených s dodáním zboží a (v) informace o Kupujícím, vč. jeho kontaktní adresy a e-mailu (obsah této sekce je dále označen také jen jako „Objednávka“).

(c)    Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vkládá, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ na konci objednávkového formuláře či objednávkového procesu v tzv. pokladně, čímž je potvrzena závaznost Objednávky ze strany Kupujícího.

(d)    Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

(e)     Objednávka odeslaná Kupujícím obsahuje Kupní cenu. Kupní cena je součtem ceny objednávaného zboží a ceny za poštovné a balné, případně dalších explicitně uvedených finančních hodnot. Kupní cena je cenou koupě související Kupní smlouvy.

(f)     Je-li Kupujícím Spotřebitel, Kupní smlouva vzniká potvrzením Spotřebitelem zaslané Objednávky Prodávajícím a to formou automatické informativní e-mailové zprávy na zadaný e-mail Spotřebitele anebo telefonicky.

(g)    Prodávající si má právo takto vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté Kupní ceny) měnit nebo rušit pouze na základě (i) dohody stran, (ii) zákonných důvodů, či (iii) v případě opodstatněného provozního důvodu na straně prodávajícího, mezi které patří zejména:

-   nedostupnost zboží z důvodu, že není na skladě
-   nedostupnost zboží, které se již nevyrábí,
-   výrazná změna ceny zboží
-   nesoulad nabízeného zboží a jeho informativních popisů na E-shopu se skutečností, které by mohly zapříčinit tzv. vadné plnění,
-   nedostupnosti dílčí služby (zejm. dopravy).

(h)   V případě změny Kupní smlouvy z důvodů uvedených v článku Čl. 2 odstavce (g) bodech (ii) a (iii) musí Prodávající neprodleně informovat Kupujícího a dojít s ním k dohodě o změně Kupní smlouvy. V případě, že Prodávající nemůže plnit předmět Kupní smlouvy, či při dojednávání změny Kupní smlouvy s Kupujícím nedojde k dohodě, může Prodávající Kupní smlouvu zrušit. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku Kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet či jiným dohodnutým způsobem a  Kupní smlouva zaniká.

(i)     Při změně původní Kupní smlouvy dohodou smluvních stran je (i) Prodávající povinen plnit předmět takové dohody o úpravě Kupní smlouvy anebo vrátit část Kupní ceny odpovídající změně v Kupní smlouvě dohodnutým způsobem Kupujícímu; respektive (ii) Kupující povinen poskytnout dodatečnou úhradu, odpovídá-li to změně v Kupní smlouvě.

(j)     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky) a až na základě takového potvrzení je uzavřena Kupní smlouva, i přes skutečnost, že Kupující obdržel automatickou informativní e-mailovou zprávu.

(k)    Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení Objednávky (i) u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ či obdobně označeného a v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným odpovídajícím zbožím; nebo (ii) pokud se cena dotčeného zboží výrazně změnila a Kupující takovou změnu před vznikem Kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá Objednávka již uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet či jiným dohodnutým způsobem.

(l)     Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

(m)  Dodá-li Prodávající větší množství či odlišné zboží, než bylo ujednáno, je Kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství či odlišné zboží a adekvátně se mění Kupní cena, ledaže takové plnění Kupující bez zbytečného odkladu odmítl a informoval o tom Prodávajícího a dle jeho instrukcí postupoval.

(n)   Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a řídí se příslušnou legislativou ČR. Kupující potvrzuje odesláním Objednávky, jejíž součástí je bezúplatný dárek, že akceptuje dárek dle Darovací smlouvy. Pokud je Kupující Spotřebitelem a uplatní právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní, pak je takový dárek povinen vrátit spolu s vrácením předmětu plnění dle Kupní smlouvy.

(o)    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám stejně tak, jako náklady na komunikaci s Prodávajícím, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Čl. 3     Cena zboží a způsob platby

(a)    E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v korunách českých (Kč). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

(b)   Kupní cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby specifikovanými na samostatné stránce E-shopu v sekci „Doprava a platba“ nabídnutými v tzv. pokladně při sestavování Objednávky Kupujícím.

(c)    V případě, že zákazník zvolí:

-   Platbu v hotovosti (je-li dostupná) či platbu na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží;
-   Bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet Prodávajícího či platební kartou je Kupní cena splatná v nezbytně dlouhé době od uzavření Kupní smlouvy.

(d)   Prodávající je v případě bezhotovostní platby oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky v plné výši odpovídající Kupní ceně na bankovní účet Prodávajícího.

(e)    V případě bezhotovostní platby na bankovní účet (mimo přímou platbu platební kartou) je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží v informační e-mailu a v rozhraní E-shopu. Připsaná částka musí odpovídat Kupní ceně (náklady bezhotovostní platby hradí Kupující).

Čl. 4     Cena a podmínky dopravy

(a)    Společně s cenou zboží je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, které jsou nedílnou součástí Kupní ceny. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu platby;

(b)   Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v české mutaci E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Objednávky s dodací adresou mimo území České republiky anebo mimo území smluvních dopravců Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout či požadovat přiměřené navýšení poplatku za dopravní služby a to vždy po přímé domluvě s Kupujícím. Objednávky s takovou adresou nemohou být podnětem vzniku Kupní smlouvy.

(c)    Rizika spojená s přepravou, vč. ztráty a poškození, zásilky Spotřebiteli, nese Prodávající až do doby převzetí zásilky Spotřebitelem.

(d)   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního a výslovného požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

(e)    Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

(f)     V případě, že je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

(g)    Před převzetím zboží od osoby přepravující na povel Prodávajícího předmětné zboží dle Kupní smlouvy (dále také jen „Přepravce“) je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od Přepravce převzít. Takto opodstatněné odmítnutí převzetí je právem Kupujícího. Vina za takto nepřijaté plnění dle Kupní smlouvy není na straně Prodávajícího, ač ten je povinen zajistit řešení situace.

(h)   Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí a způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu při přepravě.

(i)     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a zveřejněny v prostředí E-shopu.

Čl. 5     Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

(a)    Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů:

-   od převzetí zboží, jde-li o Kupní smlouvu, nebo
-   ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejíž předmětem je několik kusů zboží.

(b)   Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Tímto je Spotřebitel poučen o právu odstoupení od smlouvy dle znění § 1829 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to k momentu uzavření Kupní smlouvy.

(c)    Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

(d)   V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, písemně kontaktuje Prodávajícího s uvedením, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, požaduje-li bezhotovostní vrácení peněžních prostředků. Podrobné instrukce lze také nalézt v sekci Vrácení – výměna – oprava na webové stránce www.banner-eshop.cz/cz/.

(e)    Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat na kontaktní adresu Prodávajícího či na e-mail Prodávajícího (info@banner-cz.cz). V případě e-mailové komunikace si Spotřebitel ověří doručení telefonicky u Prodávajícího (+420 381 263 080 v pracovních dnech od 7 do 15 hod.).

(f)     V případě, že Spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem a zároveň v takovém případě není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže jeho odeslání.

(g)    Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit zboží v případě, že zboží bylo poškozeno, nebo bylo zjevně používáno.

(h)   Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy do 14 dní od oznámení odstoupení Prodávajícímu, doručí předmětné zboží do sídla Prodávajícího, či na místo dle domluvy Spotřebitele s Prodávajícím akceptované místo, na své náklady.

(i)     Na Kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, zejména, je-li vrácené zboží poškozeno.

(j)     Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

-   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
-   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Čl. 6     Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamace)

(a)    Součástí Obchodních podmínek je i Reklamační řád dostupný na webové stránce www.banner-ehop.cz/cz/.

(b)   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

(c)    Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

-   má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které Prodávající popsal,
-   věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvené předloze (dle internetové prezentace v E-shopu),
-   je věc v odpovídajícím množství, míře anebo hmotnost,
-   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(d)   Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat i výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

(e)    Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

(f)     Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, nebo vada vznikla z důvodu nesprávného používání a ošetřování zboží.

(g)    Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Spotřebitel oznámil Prodávajícímu skutečnost vadného plnění a Prodávající přijetí této informace potvrdil. Pokud je však nutné fyzické posouzení oprávněnosti reklamace (většina případů), tak okamžikem uplatnění práva z vadného plnění je doručení zboží Prodávajícímu do sídla firmy, nebo na místo dle domluvy Spotřebitele s Prodávajícím. Další informace lze nalézt v Reklamačním řádě.

(h)   Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(i)     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád Prodávajícího.

Čl. 7     Ochrana osobních údajů

(a)    Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(b)   Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení na e-mail získaný v souvislosti s plněním smlouvy.

(c)    Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a dále osobu dopravujících zboží.

(d)   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

(e)    Kupující může vyslovit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na jeho e-mail a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na e-mail Kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním a využitím tzv. cookies na jeho elektronické zařízení.

Čl. 8     Další práva a povinnosti smluvních stran

(a)    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží s výjimkou případů, kdy Prodávající nemůže plnit předmět Kupní smlouvy, jak bylo uvedeno v Čl. 2 odstavci (g) a (h)

(b)   Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailu či kontaktní adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na e-mail či kontaktní adresu Kupujícího.

(c)   V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,  e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: www.adr.coi.cz.

(d)   Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

(e)   Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

> Letní bermudy
> Špičkové letní funkční triko s vlákny COOLMAX
®
> Lehké a pružné kalhoty pro outdoor
> Moderní funkční košile
s vlákny COOLMAX®
> Nová TRIKA S POTISKEM
> Šijeme kalhoty i pro statné muže (XXL+)


TIPY NA DOPLŇKY

> Zcela nové nože zde ►
> Ponožky do pohody i nepohody
> Nože a nářadí - nejširší sortiment na outdoorovém trhu
Ručníky a osušky pro milovníky přírody