»
«

Letní doprava skoro zdarma.
Více zde
»

Reklamační řád

společnosti Banner s.r.o.

se sídlem Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí, Česka republika,
identifikační číslo 46682821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou C1717, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.banner-eshop.cz/sk pro území Slovenské republiky.

Čl. 1     Obecné

Reklamační řád vychází z ustanovení v Obchodních podmínkách, zejména z části Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamace). Tento reklamační řád se vztahuje na objednávky učiněné Spotřebitelem dle Obchodních podmínek v tomto E-shopu.

Spotřebitel má nárok také na odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dní od převzetí takového zboží. V případě, že chcete jako Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní, čtěte sekci Vrácení - výměna - oprava na tomto E-shopu a Obchodní podmínky.

Čl. 2     Pravidla reklamace

(a)    V případě objevení závady na doručeném výrobku či jiné skutečnosti zakládající právo Spotřebitele z vadného plnění dle níže uvedených pravidel, postupujte prosím v souladu s tímto reklamačním řádem, čímž umožníte rychlý průběh celé Vaší reklamace.

(b)   Dbejte pozornost při přebírání zásilky od přepravce na její vnější nepoškození. Pokud je přepravní obal zjevně poškozen, zásilku od přepravce nepřebírejte a rovnou ji u přepravce reklamujte.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách neprodleně informovat Prodávajícího.

(c)    Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc (dále i ve smyslu „plnění“ dle Obchodních podmínek) při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal a to zejména,

-   že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
-   že věc odpovídá jakostí anebo provedením smluvené předloze (dle internetové prezentace);
-   je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
-   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(d)   Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (2 let) od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

(e)    Tato pravidla se vztahují na uplatnění práva z vadného plnění Spotřebitelem, tzv. reklamace. Oprávněné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR a v souladu s Obchodními podmínkami Prodávajícího.

Čl. 3     Jak postupovat v případě reklamace

(a)    Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky (pracovní dny Po-Pá 7 – 15 hod.) nebo poštou a příslušný pracovník/pracovnice s Vámi konzultujte předmět Vaší reklamace. V případě e-mailové nebo poštovní komunikace popište závadu ve zprávě. Následně Vám bude doporučen způsob předání vadného zboží k posouzení oprávněnosti Vaší reklamace, či navrhnuto jiné řešení problému.

Využijte tyto kontakty:

-   Adresa: BANNER s.r.o., Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí I, Česká republika
-   Telefon: +420 381 263 080 nebo +420 381 261 111 (pracovní dny Po-Pá 7 – 15 hod.)
-   E-mail: info@banner-cz.cz

(b)   Reklamované zboží musí zasláno či předáno Prodávajícímu na kontaktní adresu (či individuálně sjednaným způsobem):

-   kompletní včetně veškerého příslušenství a všech částí,
-   očištěné,
-   v obalu (nejlépe v krabici, i jiné než originální),
-   s kopií dokladu o koupi,
-   vhodné je přiložit průvodní dopis s komentářem o reklamované vadě.

(c)    Firma Banner s.r.o. garantuje kvalitu produktů Spotřebiteli po dobu minimálně 2 let.

(d)   Prodávající neuzná reklamace na vady u zboží poškozeného při přepravě při zaslání zboží v nevhodném nebo nedostatečném obalu (při zaslání zboží zpět Prodávajícímu při uplatnění reklamace). Reklamovat také nelze vady, o kterých Spotřebitel při převzetí věci věděl, nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, nebo vada vznikla v důsledku nesprávného ošetřování zboží.

(e)    Neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Čl. 4     Řešení reklamací

Reklamace Kupujícího budou vyřízeny v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dní.

Dle charakteru vady a zboží může Kupující požadovat opravu vady, novou součást výrobku, nový výrobek, slevu. A to bezplatně. V případě podstatného porušení smlouvy může zákazník i odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Obecně rozeznávané typy vad jsou:

-   Odstranitelné vady – V případě uznání reklamace může být, dle charakteru vady a zboží, Kupujícímu poskytnuta (i) oprava vady, (ii) nová součást výrobku, (iii) nový výrobek nebo (iv) nabídnuta sleva, (v) nabídnuto vrácení kupní ceny a dalších nákladů. Způsob řešení takové reklamace navrhuje Prodávající Kupujícímu. Zaslání zboží zpět Spotřebiteli bude na náklady Prodávajícího.

-   Neodstranitelné vady – Po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za nový výrobek nebo vrácení kupní ceny. Způsob řešení takové reklamace navrhuje Prodávající Kupujícímu.

-   Neuznání reklamace – V případě neuznání reklamace z naší strany Vám bude zboží doručeno zpět bez kompenzace.

Čl. 5     Dodatečné informace pro zákazníky

(a) Zákon č. 89/2012 Sb., Česká republika - vybrané paragrafy:

-   § 1923 Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 1924 Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

§ 2106 (1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

> Špičkové letní funkční triko s vlákny COOLMAX®
> Lehké a pružné kalhoty pro outdoor
> Moderní funkční košile
s vlákny COOLMAX®
> Letní bermudy
> Nová TRIKA S POTISKEM
> Šijeme kalhoty i pro statné muže (XXL+)